sdružení dětí, mládeže a dospělých
GEMINI usiluje o všestranný rozvoj mladého člověka. Ve spolupráci s rodinou a školou podporuje aktivní a pozitivní přístup k sobě samému a k okolnímu světu.
o gemini
Kalendář akcí
GEMINI je občanské sdružení, jehož program spočívá v dlouhodobé zájmové činnosti s dětmi a mládeží. GEMINI existuje pod hlavičkou různých organizací od roku 1977, samostatným právním subjektem je od roku 1991. Za dobu své existence založilo mnoho oddílů pro různý věkový stupeň a působilo tak již na tisíce mladých lidí ve věku zejména od deseti do osmnácti let.

Od roku 2004 nám byl opakovaně Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR přidělen statut státem uznávané nestátní neziskové organizace pro práci s dětmi a mládeží ve volném čase. Vzhledem k účasti v několika projektech pro školy Prahy a celé ČR za podpory Evropské unie, státní správy a Magistrátu hl.m. Prahy jsme získali rovněž akreditaci MŠMT k provádění vzdělávacích programů pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Mj. organizujeme také prožitkové kurzy pro děti základních a středních škol.
GEMINI je financováno z členských příspěvků, sponzorských darů, dotací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Magistrátu hlavního města Prahy. Na vedení oddílů se podílejí většinou lidé, kteří v GEMINI vyrůstali, většinou jsou to studenti gymnázií a vysokých škol. Veškerou svoji činnost vykonávají bez nároku na odměnu.

GEMINI neslouží žádnému konkrétnímu světovému nebo náboženskému názoru či hnutí. Vychází z myšlenek a postupů, které se nám v práci s dětmi a mládeží osvědčily a řadu jich přebíráme odjinud.
V GEMINI se snažíme o naplňování starořeckého ideálu kalokagathia. Jedná se o cíl výchovy starých Řeků, směřující k jednotě duševní a tělesné ušlechtilosti (z řečtiny „kalos“ krásný, „agathos“ dobrý). Naši členové jsou vedeni k pozitivnímu vnímání světa, aktivnímu přístupu k životu, hledání a přemýšlení. Učí se sebeovládání, nesobeckosti, kamarádství a toleranci. Prakticky jsou tyto cíle naplňovány pestrým programem.