sdružení dětí, mládeže a dospělých
V GEMINI se snažíme o všestranný rozvoj mladého člověka po stránce tělesné i duševní.
Je to sice stále těžší a těžší, ale nevzdáváme to.
Vyjádření ke kauze a výzvě
Kalendář akcí

Vyjádření rodičů:

My, rodiče detí, které jsou členy organizace GEMINI prohlašujeme, že prostředí, kde naše děti tráví svůj volný čas v rámci oddílů Kirké a Calypso, považujeme za zcela bezpečné. Nastavení činnosti oddílů a akce, kterých se děti zúčastňují, jsou bezproblémové a vedoucí dobře komunikují s dětmi i rodiči.

Naše děti jsou v oddílech Kirké a Calypso velmi spokojené, přátelské zázemí, které GEMINI poskytuje a kontakt s ostatními členy oddílů, jejich vrstevníky i vedoucími je pro jejich rozvoj přínosný a tvoří důležitou součást jejich života.

Vyjádření GEMINI:

Vážené bývalé členky, Vážení bývalí členové, Vážení rodiče,

od roku 2014 po dobu asi roku a půl byl na webu GEMINI umístěn text stanoviska k probíhající kauze s omluvou, který byl rovněž zaslán i všem bývalým členům. Text přikládáme níže na závěr dopisu.

Od pár bývalých členů jsme obdrželi negativní reakci na zmínku o amnestii. Rádi bychom objasnili, že se v této části jednalo jen o věcné shrnutí faktů, nikoliv vyjádření postojů. Je nám líto, že byla tato zmínka vnímána jako distance od podstaty rozsudku. V žádném případě jsme neměli v úmyslu soudem prokázané viny marginalizovat.

Stanovisko a omluvu jsme v roce 2016 z webu stáhli a domnívali se, že již můžeme s novou generací psát novou kapitolu. Rozhodli jsme se nadále opakovaně informovat rodiče o minulosti oddílů včetně podrobných informací o proběhlých kauzách osobně.

Celá situace kolem GEMINI nás velmi trápí, neboť si uvědomujeme, že vypuklá kauza hlouběji souvisí s nastavením oddílové činnosti GEMINI v minulosti. Uvědomujeme si, že Václav Kopecký (dále jen Dag), který po návratu z emigrace opět sdružení mnoho let vedl, měl výrazný vliv na mnoho dalších lidí ve vedení a v prostředí oddílů. Jsme si vědomi toho, že prostředí GEMINI bylo nastaveno jako ideově příliš rigidní, manipulativní a s ohledem na pojetí intimity jedince nepřípustně zasahující do oblastí sexuality, s čímž se nikdo ze současného vedení neztotožňuje. Pravdivost celé kauzy rozhodně nijak nepopíráme a závažnost zranění, která si dotyční lidé odnesli, nijak nezlehčujeme a jsme si jí vědomi.

Václav Kopecký (Dag) byl za své činy odsouzen a letos zemřel. Mnoho bývalých členů starších generací oddílů se mě po Dagově úmrtí ptalo, zda proběhne nějaký obřad, že by byli rádi. I když Dag žádný oficiální obřad nechtěl, po domluvě s dvěma bývalými admirály jsme rozloučení zorganizovali alespoň pro ty, kteří si jej přáli. Tato akce nijak nesouvisela s dnešní činností GEMINI ani oddílů. Pokud se toto rozloučení kohokoliv dotklo, velice nás to mrzí, nechtěli jsme nikoho ranit. Domnívali jsme se, že už nějakou dobu píšeme novou kapitolu a že celá ta historie je za námi a rozsudkem bylo vše špatné, co Dag působil (i s ohledem na negativní jednání někoho z jeho odchovanců) alespoň částečně vůči všem obětem odčiněno.

Rádi bychom se ještě jednou jménem současného GEMINI omluvili těm z bývalých členů a jejich rodinám, kteří byli přímo součástí zmíněných soudních procesů. Omlouváme se i všem bývalým dalším členům a členkám, kterým bylo v historii v prostředí oddílů jakkoliv někým ublíženo.

Jako admirál jsem se od začátku kauzy s celou situací snažil čestně vypořádat jak osobně, tak jako zástupce organizace (i proto jsem organizoval setkání s bývalými členy, kde jsme o situaci hovořili). Mým hlavním cílem v té době bylo (vedle reflexe, omluvy a nastavení otevřenějšího prostředí) zachovat činnost oddílů pro ty, kteří nemají a neměli s ohledem na svůj věk s kauzou nic společného a svůj čas oddílům nezištně věnovali dále. O toto usilujeme i nadále. Jak bylo slíbeno v tehdejším prohlášení, učinili jsme v posledním roce tyto kroky:

 • oddíly GEMINI ctí základní principy plurality názorů, respektu ke každému jedinci, jeho individualitě, podporují komunikaci s rodiči a jejich zapojování do činnosti
 • vytvořili jsme nové stanovy, které jsou ke stažení na webu a které sdružení mnohem více otevírají zpětné vazbě
 • v rámci nových stanov je zakotveno širší pojetí členství, které není vázáno pouze na členství v oddíle nebo vedení, ale je určeno rovněž pro rodiče a členy oddílů, kteří už se nemohou programu z časových důvodů plně účastnit a přesto nechtějí přímo sdružení opustit
 • toto členství je spojeno s tzv. Kruhem GEMINI, jehož členové včetně rodičů se účastní i akcí oddílů a jehož zástupci jsou účastni i na schůzkách vedení
 • vedení oddílů postupně přebírá zcela nová generace mladých lidí, kteří jsou či v roce 2017 budou čerstvě plnoletí
 • v zájmu transparentnosti oddílové činnosti budou všechny delší programy (zejména tábory a výpravy) konzultovány s Kruhem GEMINI

Může být, že možnou příčinou, proč se organizaci nedaří jednoznačně od negativních prvků v minulosti odpoutat je i pozice má jako admirála. Proto jsme dospěli k rozhodnutí (abychom nadále uchránili rodiče, děti i vedení pro budoucí činnost), že vedení GEMINI od 1. 12. přebírá do odvolání v pozici admirálky maminka naší členky Andrea Střechová. Snad tento krok bude konečně zárukou důvěryhodnosti stávající činnosti a dokladem toho, že upřímně zavádíme všechna dříve započatá opatření trvale do praxe.

Uvědomuji si, že pouhá omluva organizace mnohdy nemusí být dostačující. Prosím proto všechny bývalé členky a členy, kteří by chtěli se mnou otevřeně sdílet své negativní zkušenosti z historie, aby se obrátili na mne osobně. Jsem kdykoliv připraven s vámi hovořit. Díky

S přáním všeho dobrého,

Za vedení GEMINI v Praze 31.10. 2016
Filip Hotový – Filipíno (odstupující admirál)
Andrea Střechová (od 1.12. admirálka)

Text stanoviska z roku 2014:

„V roce 2010 bylo na základě podnětu Fondu ohrožených dětí přes 250 současných a bývalých členů GEMINI pozváno na podání vysvětlení na Policii ČR ve věci podezření, že v GEMINI došlo ke zneužití pravomoci vychovatelů vůči svěřeným dětem.

Na základě vyšetřování padla obvinění z pohlavního zneužívání dětí svěřených do péče na adresu bývalého admirála Václava Kopeckého (Daga) a tehdejšího kapitána oddílu Martina S. Posléze došlo k soudním procesům. Václav Kopecký byl odsouzen koncem roku 2012 s dvouletou podmínkou a se zákazem práce s dětmi na 10 let za skutky, které se měly stát v roce 2002 a 2004. Ke dni 1.1. 2013 se na něj vztahuje amnestie vyhlášená prezidentem republiky.

Martin S. byl obžalován za skutky, které se měly odehrát v letech 2007 a 2008. V prvním kole byl koncem roku 2012 soudem zproštěn obžaloby v plném rozsahu. Na základě odvolání státního zástupce byl nadřízeným Krajským soudem v Plzni osvobozující rozsudek zrušen, načež byl v roce 2014 Martin S. podmínečně odsouzen na tři roky se zákazem práce s dětmi na 5 let.“

Vedení GEMINI, o.s. na základě těchto skutečností vyjadřuje následující stanovisko:

 1. Václav Kopecký a Martin S. již od počátku vyšetřování kauzy a s ohledem k výsledkům soudních řízení nadále v GEMINI a činnosti s dětmi nijak nepůsobí.

 2. Vedení GEMINI se upřímně omlouvá všem bývalým členům, kteří byli činností v oddílech eventuálně poškozeni či jakkoliv negativně ovlivněni. Tato omluva samozřejmě patří i rodičům, kteří se svými dětmi případné následky sdíleli.

 3. Vedení GEMINI považuje za nezbytné kroky pro další pokračování oddílové činnosti:
  • zvážení stávajících výchovných a programových zásad, příp. jejich úpravu
  • vypracování písemného kodexu chování výchovných pracovníků organizace
  • přepracování stanov organizace v souladu se změnou občanského zákoníku
  • volba nových členů do nově ustaveného výkonného výboru (správní rady)
  • volba kontrolní komise (dozorčí rady), především z řad rodičů a externistů

Uvítáme i další podněty a rady, zejména od bývalých členů či rodičů, které bychom rádi zapracovali do stávajících vnitřních norem organizace. Pokud budete mít chuť se potkat a hovořit osobně, určitě se nám ozvěte. Jsme si vědomi, že výchovná práce starších lidí s mladšími či s dětmi je vždy velmi křehká a vždy riziková. Děkujeme všem, kteří nám po celou dobu procesů vyjadřovali podporu. Děkujeme zejména rodičům, kteří nás a osobně zejména Martina během celého procesu podporovali a vyjadřovali důvěru. I přes všechno, co se v posledních letech kolem GEMINI odehrává, považujeme za správné nadále v činnosti pro děti a mládež pokračovat, proto výše zmíněná opatření. Cítíme také závazek vůči celé řadě dobrovolníků, kteří se během více než 37 let podíleli a dodnes podílejí na oddílové činnosti s těmi nejlepšími úmysly.

Za současné vedení v říjnu 2014

Filip Hotový – Filipíno
admirál